ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?                                               

Академия

Академия означава научна организация или висше училище. Думата "академия" на английски: academy произлиза от името на философската Платонова академия, създадена около 387 пр.н.е. в маслинена горичка край Атина. Архаичното име на местността Ἑκαδήμ ...

                                               

Руска академия на науките

Руска академия на науките, съкратено РАН, е националната академия на науките на Русия. Основана е по разпореждане на император Петър I с указ на Сената от 28 януари 8 февруари 1724 г. като Петербургска академия на науките Петербургская академия н ...

                                               

Национална музикална академия

Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", съкр. НМА, е държавно висше училище в София. Широко известна е с дългогодишното си название Българска държавна консерватория. Преименувана е на Държавна музикална академия "Проф. Панчо Вла ...

                                               

Румънска академия

Румънската академия е висше научно и културно учреждение на Румъния, което обхваща научни, художествени и литературни области на дейност. Основана е през 1866 г. като Румънско литературно дружество. През 1867 г. то е преименувано на Румънско акад ...

                                               

Военна академия "Георги Раковски"

Военната академия "Георги Стойков Раковски" в София е най-старото висше военно училище в България. Намира се в центъра на столицата, близо до Орлов мост – с централен вход на булевард "Евлоги и Христо Георгиеви", подходът от който към главната сг ...

                                               

Национална художествена академия

Националната художествена академия е най-старото българско висше училище за подготовка на професионални художници в областта изящните и приложните изкуства. Сградата е построена през 1907 година по проект на руския архитект Александър Смирнов.

                                               

Национална спортна академия

Националната спортна академия "Васил Левски" е специализирано държавно висше училище в София, България. Създадено е през 1942 г. с Указ на цар Борис III с името Висше училище за телесно възпитание. През 1953 г. е преименувано на Висш институт за ...

                                               

Стопанска академия

Стопанска академия "Д. А. Ценов" е държавно висше икономическо училище в Република България. Висшето училище носи следните имена винаги с името на основния си дарител Димитър Апостолов Ценов: от 1936 г.: Висше търговско училище "Д. А. Ценов" ; от ...

                                               

Военномедицинска академия

ВМА е наследник на Софийската обща гарнизонна болница, основана през 1891 г. За първи началник на новооткритата болница е назначен д-р Георги Золотович, виден общественик и активен участник в създаващото се тогава здравно законодателство. Персона ...

                                               

Френска академия

Френската акаде́мия е научно учреждение във Франция, създадено с цел изучаване на езика и литературата, формиране на езиковите и литературни норми. Създадена е 22 февруари 1635 г. по инициатива на кардинал Ришельо. Френската академия наброява 40 ...

                                               

Френска академия на науките

Френската академия на науките е френско научно дружество, която е сред първите академии на науките. Основана е от крал Луи XIV по предложение на Жан-Батист Колбер през 1666 г. Днес тя е сред 5-те академии, съставляващи Френския институт. Има 150 ...

                                               

Селскостопанска академия

Селскостопанската академия е научна организация със седалище в София, България. Призвана е да извършва научни изследвания и приложна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост. Има право да подготвя докторанти ...

                                               

Програмна грешка

Бъг на английски: bug - буболечка в компютърния жаргон се разбира грешка по време на изпълнението на програмата. По същество бъгът представлява неочаквано поведение на програмата в определена ситуация. Повечето производители на софтуер се грижат ...

                                               

Логическа грешка

В логиката и реториката логическа грешка или логическа заблуда е грешка в разсъждението, която води до неправилно аргументиране, а от там – до погрешно схващане или предположение. Логическите грешки често звучат риторично убедително, защото разчи ...

                                               

Грешки от закръгляне

Грешки от закръгляне са грешки, които възникват в изчисленията, тъй като някои числа се закръгляват в междинен стадий, т.е. изпускат се или се заместват с нули цифри в десния край. Това може да се дължи на факта, че се разглежда ирационално число ...

                                               

Метод на проба-грешка

Метод на проба-грешка или накратко проба-грешка е експериментален метод за решаване на проблеми, поправка, настройване и нагласяване или придобиване на знание. "Ученето не става просто от грешката сама по себе си, но от анализирането на тази греш ...

                                               

Комедия от грешки

"Комедия от грешки" е комедия от английския драматург Уилям Шекспир, написана през 1592 г. и е едно от най-ранните му произведения. Пиесата е най-кратката в творчеството на Шекспир.

                                               

Прогнозна грешка

В статистиката прогнозна грешка e разликата между действителната или реална и предвидената, прогнозна стойност на времеви ред или на друг вид феномен, който е от интерес в дадения случай. В най-простите случай прогнозата е сравнена с изходния рез ...

                                               

Грешки от първи и от втори род

Грешките от първи род и грешките от втори род в математическа статистика – са ключови понятия на задачите за проверка на статистическите хипотези. Все пак, тези понятия често се ползват и в други области, когато става въпрос за вземане на "бинарн ...

                                               

Фундаментална атрибутивна грешка

Фундаментална атрибутивна грешка в социалната психология и атрибутивната теория е тенденцията при хората да изтъкват диспозиционни или базиращи се на личните качества обяснения за конкретно поведение на другите, пренебрегвайки ролята и силата на ...

                                               

Списък с логически грешки

В логиката и реториката логическа грешка или логическа заблуда е грешка в разсъждението, която води до неправилно аргументиране, а от там – до погрешно схващане или предположение. Логическите грешки често звучат риторично убедително, защото разчи ...

                                               

Теория на грешките

Теория на грешките е набор от математически методи за откриване и отстраняване на грешките в науката и производството. Разликата между истинската и измерената стойност се нарича грешка при измерването.

                                               

Формална логическа грешка

Във философията, логиката и реториката като формална логическа грешка се означават такъв тип аргументи, чиято логическа форма е всякога невалидна. По това формалните грешки се отличават от неформалните логически грешки, които са погрешни поради н ...

                                               

Емпиричен изследователски метод

Емпиричният изследователски метод е основен научен метод, който служи за събирането на знание чрез средствата на директното наблюдение и експеримент. Отличителното на научния метод, като метод за добиване на познание, че той е систематичен и обос ...

                                               

Институт по философия и социология

Институт по философия и социология при БАН, до 2019 г. – Институтът за изследване на обществата и знанието, е създаден през юли 2010 г. като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и ...

                                               

Емпиризъм

Емпиризмът е течение във философията, според което цялото човешко знание произхожда от опита и се свежда до него, познанието трябва да се основава на емпирично изследване и индуктивни разсъждения. Той се противопоставя на априоризма, рационализма ...

                                               

Епистемология

Епистемологията е разклонение на философията, занимаващо се с произхода, обхвата и особеностите на познанието. Терминът "епистемология" се употребява в англоезичната, по-рядко във френско- и немскоезичната философия. Въвеждането му се приписва на ...

                                               

Позитивизъм

Позитивизмът е направление в методологията на науката, което обявява емпиричните изследвания за единствен източник на истинското, действително знание, и което отрича познавателната ценност на философското изследване. Позитивизмът е оказал влияние ...

                                               

Скептицизъм

Скептицизъм е всяко отношение на съмнение спрямо дадено знание, факти или мнения/вярвания, които се представят като факти; както и към твърдения, които се приемат за даденост. Философският скептицизъм е цялостен подход, изискващ информацията от в ...

                                               

Tabula rasa

Tabula rasa е латински израз, който се отнася до епистемологическата идея, че индивидите се раждат без вградено умствено съдържание и следователно всяко знание идва от опит или възприятие. Поддръжниците на tabula rasa обикновено не са съгласни с ...

                                               

Правосъзнание

Правосъзнанието или Правното съзнание е отношението на Homo sapiens към правото, въз основа на познанието на закона и субективното - чувствено възприятие за законност и установен правов ред. Правното съзнание е една от формите на общественото съз ...

                                               

Наука

Наука в най-широкия класически смисъл е систематизирано достоверно знание, което може да бъде убедително обяснено чрез логиката. Съвременната философия на науката дефинира понятието по-тясно, като ограничава обхвата му до знанието, което е експер ...

                                               

История на науката

Историята на науката е дял на историята, изследващ развитието на науката и научното познание и нейното отражение върху културата, икономиката и обществения живот. Голяма част от изследванията в областта на историята на науката си поставят за цел ...

                                               

Емилия Ченгелова

Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова е български социолог, доктор на социологическите науки, професор по социология в Института по философия и социология – БАН.

                                               

Културна антропология

Културна антропология e клон на антропологията, който се фокусира върху изучаването на културните вариации сред хората, събирайки данни например за влиянието на глобалните икономически и политически процеси върху местните културни реалности. Антр ...

                                               

Въведение в обективистката епистемология

"Въведение в обективистката епистемология" е книга на Айн Ранд, публикувана през 1979. Тя представлява обобщение на обективистката теория на универсалиите на Ранд и изследва умствения процес на създаване на понятия, същността на определенията, ра ...

                                               

Конструктивизъм

Конструктивизъм е теория за ученето и знанието, която обхваща редица области като епистемология, педагогика и образователна психология. В основата на конструктивизма е тезата, че човек активно изгражда това, което знае, а не го получава пасивно. ...

                                               

Феминистка философия

Феминистката философия се отнася до философията, към която е подходено от феминистка перспектива. Феминистката философия включва едновременно опит да се използва методологията на философията, за да разшири каузата на феминистките движения и в същ ...

                                               

Платонова епистемология

Платоновата епистемология твърди, че познаването на платонизма е вродено, така че обучението е развитието на идеите, заровени дълбоко в душата, като ръководството на запитване. В няколко диалози на Платон Сократ представя мнението, че всяка душа ...

                                               

Жан Пиаже

Жан Пиажѐ е швейцарски биолог, психолог, логик и философ. В история на психологията теорията му се свързва с термина генетична епистемология, нова научна дисциплина, която цели да обясни познанието посредством неговото формиране.

                                               

Обективизъм (Айн Ранд)

Обективизмът е философия, създадена от руско-американската философка и романистка Айн Ранд. Обективизмът твърди, че реалността съществува независимо от човешкото съзнание; че човек поддържа директна връзка с реалността чрез своите сетива, посредс ...

                                               

Критерий

Крите́рий е признак, основание, мерило за оценка на нещо. Съществено значение имат критериите за истинност на знанието. Съществуват логически и емпирични критерии за истинност. Като формални критерии за истина служат логическите закони: истинно е ...

                                               

Изследване

Изследване в широк смисъл е изучаването, подробното проучване с цел установяване на факти и нови знания или систематичното им събиране и анализ. В по-тесен смисъл на научно изследване това е прилагането на научен метод за изучаване на нещо. Изсле ...

                                               

Куиър

Куиър е неологизъм в английския език, предложен и въведен като ЛГБТ термин през началото на 90-те на XX век и заемка в българския. Вероятно началото на употребата се въвежда с появата на групата за права Queer Nation през 1990, последвана от масо ...

                                               

Даниел Берлайн

Роден е през 1924 година в Салфорд, Великобритания. Става преподавател в Шотландия, САЩ и Канада. Работи в Международния център по генетична епистемология в Женева, където си сътрудничи с Жан Пиаже, като двамата публикуват обща книга през 1960 г. ...

                                               

Стая на загадките

Стая на загадките или стая със загадки е физическа игра в реално време, при която отбор, състоящ се обикновено от двама до пет играчи, бива заключен в стая и разполага с ограничен период от време, обикновено един час, за да разреши последователно ...

                                               

Загадките на Силвестър и Туити

"Загадките на Силвестър и Туити" е американски анимационен сериал, излъчван от 1995 г. до 2000 г. по Kids WB и после върви отново по Картун Нетуърк. В него участват героите на "Шантави рисунки" – котаракът Силвестър и канарчето Туити, заедно с тя ...

                                               

Загадката на седемте часовника

"Загадката на седемте часовника" е разказ на писателите Адриан Конан Дойл и Джон Диксън Кар за известния детектив Шерлок Холмс. Включен е в сборника с разкази "Подвизите на Шерлок Холмс" публикуван през 1954 г.

                                               

Тронки

Тронките са българска етнографска група в Странджанския регион, наред с рупците и загорците. Селищата им са заемали планинската част на община Средец – селата Момина църква, Факия, Кирово, Голямо Буково, Горно и Долно Ябълково, Богданово, Вълчано ...

                                               

Труд (издателство)

Книгоиздателска къща "Труд" е частно издателство в България, основано през 1992 година в София. До 2011 г. със знака на издателството са излезли над 900 български и преводни заглавия – художествена литература, документалистика, биографични четива ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →