ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 48                                               

Електромер

Електромерът може да измерва електрическата енергия, която е активна полезна, тя се измерва в киловатчаса kWh, или реактивна запасява се в реактивните елементи на електрическата система – кондензатори и индуктивности, която се измерва в реактивни ...

                                               

Електронна лампа

Електронната лампа е активен електронен компонент, използван в електрическите вериги на радиотехниката и електрониката, с който се усилват, превключват или по друг начин управляват електрическите сигнали. За тази цел в работен обем от вакуум или ...

                                               

Електростатичен генератор

Електростатичният генератор, известен и като генератор на ван дер Грааф, е механично устройство, което създава статично електричество или електричество с висок волтаж и импулсен постоянен ток. За създаването на електростатичен заряд генераторите ...

                                               

Емайлиран проводник

Емайлиран проводник е меден или алуминиев проводник покрит с много тънък електроизолационен слой. Дебелината и теглото на тази изолация в сравнение с другите видове изолация със същото функционално действие са много по-малки. Затова този проводни ...

                                               

Ефект на Джаул-Ленц

Ефектът на Джаул-Ленц е процес, при който при преминаване на електрически ток през проводник се освобождава топлина. За първи път явлението било изследвано от Джеймс Джаул през 1841 г. Джаул потопил проводник във вода и измерил покачването на тем ...

                                               

Жица

Жицата е гъвкава метална нишка, с различен диаметър, в зависимост от приложението ѝ. Най-често се използват металите мед, желязо, алуминий. За специални нужди се произвеждат такива от волфрам, константан или друга метална сплав.

                                               

Заземяване

Заземяването е електрическо съединение на определено устройство със земята. Заземяването се състои от "заземител" и заземяващ проводник, съединяващ заземяваното устройство със заземителя. Заземителят може да бъде прост метален кабел или сложен ко ...

                                               

Закони на Кирхоф

Законите на Кирхоф определят връзката между токовете и напреженията в разклонени електрически вериги и са описани за първи път през 1845 от Густав Кирхоф. Те могат да се изведат пряко от уравненията на Максуел за електромагнитното поле, но Кирхоф ...

                                               

Зарядно устройство

Зарядно устройство е устройство за зареждане на електрохимични енергийни носители с енергия. Действат като токоизправители и ако има нужда понижават тока. Някои използват слънчева енергия или динамо като източник на ток. Акумулаторите са чувствит ...

                                               

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване представлява отпадъчни материали, състоящи се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди. Излезлите от употреба, но годни за рециклиране устройства поняк ...

                                               

Изолационни материали

Изолационни материали са материали, които не провеждат или провеждат незначително електрическия ток поради липсата на свободни електрони в структурата им. Това понятие не трябва да се използва за материали, които слабо провеждат топлината, звуков ...

                                               

Източник на ток

Източник на ток, или използваното още в електротехническата литература генератор на ток, теоретично се представя като двуполюсник, който създава условия за протичане на електрически ток с големина I = I k {\displaystyle I=I_{k}}, независeщ от съп ...

                                               

Инвертор

Инвертор в аналоговата електроника е устройство, което преобразува постоянния ток в променлив. Най-често инверторът се използва за преобразуване на постоянно напрежение от 12 V в променливо напрежение 230 V за захранване на различни мрежови устро ...

                                               

Индуктивен елемент

Индуктивен елемент е спирален, пасивен електрически елемент с два извода, използван в електротехниката и електрониката с постоянна или регулируема стойност на индуктивността. Индуктивният елемент представлява в общия случай бобина намотка от елек ...

                                               

Институт на инженерите по електротехника и електроника

Институтът на инженерите по електротехника и електроника е най-голямата професионална организация в света. Има за основна цел развитието на технологичните нововъведения и върховите постижения в полза на човечеството. Институтът има повече от 400 ...

                                               

Кабел

Кабелът е метален електрически проводник, обвит с токоизолиращ материал или снопове от повече изолирани помежду се жила от проводици в обща защитна обвивка. Служат за пренасяне и разпределение на електрическа енергия в електрическите мрежи. Имат ...

                                               

Катод

Катод – спускане, много надолу) е отрицателният полюс на източник на постоянен ток, или електродът на прибор, присъединен към отрицателния полюс на източника на ток. Идеята за името е на Майкъл Фарадей. Потенциалът на катода при работа на източни ...

                                               

Катоден лъч

Катодните лъчи е историческото название на потоците електрони, наблюдавани при прилагане на електрическо поле към евакуирани стъклени балони, в които има най-малко два електрода: катод и анод в конфигурация, известна като диод. Когато катодът се ...

                                               

Клещи за кримпване

Клещи за кримпване са клещи, с помощта на които се изпълнява кримпването в електротехниката. Съществува голямо разнообразие от кримпващи клещи в зависимост от конструкцията и размерите на съединението. При професионално използване обикновено дост ...

                                               

Клещи заголвачки

Клещи заголвачки, в практиката наричани още клещи зачиствачки или стрипващи клещи, са електромонтажен инструмент, вид клещи като специализиран инструмент за премахване изолацията на кабели и проводници. Целта е да се свали изолацията от определен ...

                                               

Ключ (електротехника)

Ключът използван в електротехниката и наричан още прекъсвач, превключвател или изключвател е ръчно управляван механичен или електронен комутационен елемент, който се използва в електрическите уредби за включване, изключване или превключване на ел ...

                                               

Коефициент на запълване Kp

Това е параметър, изразяващ отношението на продължителността на импулса t w и периодa му: K p = t w T {\displaystyle Kp={\frac {tw}{T}}}, където t w е продължителността на импулса, а T е периода му. Той може да има стойност от 0.01 до 0.99, или о ...

                                               

Консумация на мощност

Консумацията на мощност в електротехниката се отнася за електрическата енергия време нужна на дадено устройство за нормалната му работа. Консумацията на мощност най-често е резултат от енергията използвана от устройство за изпълнение на определен ...

                                               

Контактно съпротивление

Контактно съпротивление, преходно съпротивление или контактно преходно съпротивление е електрическото съпротивление на един електрически контакт, например между контактите на едно реле. Състои се от две съставки: съпротивление на стесняване и съп ...

                                               

Контактор

Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения, чието задвижване е автоматично. Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства главно електродвигатели при обичайни условия на ра ...

                                               

Кримпване

Кримпване е технологичен процес за свързване, при който два компонента се свързват чрез пресоване и пластично преобразуване. Съединение, получено чрез кримпване, може да се раздели само принудително и за възстановяването му е необходим подходящ и ...

                                               

Късо съединение

Късо съединение в електрическа верига възниква, когато се съединят две нейни точки с различен потенциал и между тях протече ток по непредвиден път с никакъв или много малък импеданс, като това не е предвидено в нейната конструкция и нарушава норм ...

                                               

Литиевойонна батерия

Литиевойонната батерия е вид акумулаторна батерия, в която между двата електрода се придвижват литиеви йони. При зареждане йоните се придвижват в посока от положителния към отрицателния електрод, а при разреждане – от отрицателния към положителни ...

                                               

Луминесцентна лампа

Луминесцентните лампи, известни още като луминесцентни тръби, са тип газоразрядни осветителни тела, които се състоят от стъклен балон, запълнен с разреден газ и покрит от вътрешната страна с луминофор. При подаване на напрежение между анода и кат ...

                                               

Магнитометър

Магнитометърът е техническо устройство, използвано широко в науката за измерване на силата на магнитното поле. Магнитографът от своя страна представлява магнитометър, който продължително записва данни. Магнетизмът на Земята е различен в различни ...

                                               

Метод с възловите потенциали

Метод с възловите потенциали е метод за анализ на електрически вериги, използван за намиране на електрическите потенциали във всички точки на веригата при дадени проводимости на клоновете на веригата и източници на ток и/или напрежение. В сравнен ...

                                               

Многофазна токова система

Многофазната токова система представлява функционална съвкупност от еднакви по честота, амплитуда и форма променливи токове, протичащи по независими проводници и намиращи се помежду си в определено фазово съотношение. Това съотношение се избира т ...

                                               

Мост на Грец

Мостът на Грец или още както е познат като "Схема на Грец" представлява токоизправител, който се състои от четири диода подредени в квадрат, като на всяка страна на квадрата има по един диод. На едната половина на квадрата, тоест двете прави лини ...

                                               

Мощност

Мощността е физична величина и представлява отношението на пренесената енергия за определен интервал от време към големината на този интервал. Или казано по друг начин, частната производна на аналитичния израз на енергията спрямо времето – P = ∂ ...

                                               

Мултиметър

Мултиметърът, наричан още мултимер или мултицет, е многофункционален измервателен уред, който има възможността да измерва различни електрични величини. В най-простия случай той съчетава функциите на волтметър и амперметър и омметър. Показанието е ...

                                               

Мълниезащита

Мълниезащита се наричат мерките и системите за предпазване на обекти от директни попадения и/или вторичните въздействия на мълнии. Цялостната система е устроена да прихваща тези попадения и безопасно да провежда високото напрежение към земята. По ...

                                               

Обратноходов преобразувател

Обратноходов преобразувател - разновидност на статичните импулсни преобразуватели на напрежения с галванично развързване на първичните и вторичните вериги.

                                               

Осцилоскоп

Осцилоскопът представлява електроизмервателен инструмент за наблюдение на изменението на електрическото напрежение във времето, а също и за измерване стойностите на това напрежение. Осцилоскопът е най-разпространеният уред за наблюдаване на форма ...

                                               

Отпояване

Отпояване или разпояване в техниката е отстраняване на припоя и електронни елементи от печатната платка при отстраняване на грешки при производството или смяна на електронен елемент при ремонт. Обикновено изисква сваляне на елемента, за да смени ...

                                               

Пад на напрежение

Падът на напрежение е разликата в потенциалите в двата края на един електрически елемент или между две избрани точки като част от електрическа верига. Измерва се с мерната единица за електрическо напрежение - волт V. В общия случай при трифазна с ...

                                               

Паразитен капацитет

Паразитен капацитет е капацитет, който не може да се избегне и обикновено не е желан, и който съществува между частите на един електронен компонент или схема, поради близостта на елементите или частите им една до друга. Всички елементи като напри ...

                                               

Полиимид

Известно е, че въздействието на влага променя съпротивлението на слоя с няколко порядъка. Полиимидите са клас ароматни температуро-устойчиви полимерни материали. Тяхната структура е изградена от ароматни пръстени, свързани линейно и симетрично с ...

                                               

Последователни и успоредни електрически вериги

Последователно и успоредно свързване са термини от електротехниката и се отнасят за проектирането и изграждането на една електрическа верига. Компонентите на една електрическа или електронна верига могат да бъдат свързани по много различни начини ...

                                               

Поялник

Поялник е уред за стопяване на припой, с цел свързването на детайли и елементи чрез спояване. При спояването два или повече детайла от метал или с метални изводи се свързват заедно, чрез стопяването на припой и омокрянето на елементите с него, по ...

                                               

Правила за устройство на електроинсталациите

Правилата за изграждане на електрическите инсталации са определени в Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. В нея е регламентирано всяко действие с електрически ток и електрическите съоръж ...

                                               

Превключватели

Превключвателите са устройства за превключване на електрическата верига на двигатели, релета, контактори и други консуматори на електрическа енергия в индустрията, транспорта и бита.

                                               

Припой

Припоят е леснотопима сплав, използвана при процеса на спояване с цел създаване на здрава връзка между металните детайли. Съотношението на сплавите варира в зависимост от целта, за която се използва. Основно това са олово, калай, цинк, сребро, ме ...

                                               

Проводник

Проводниците са специално произведени електроинсталационни изделия за провеждане на електрическия ток за съединителни силови и информационни вериги. Общото название на тези монтажни елементи е електрически проводници, но на практика за тях се изп ...

                                               

Проводници на електричество (физика)

Проводници на електричество са материали, които притежават качеството да провеждат електрически ток. За тях е популярно наименованието проводници. Електрическият ток е физически процес, при който се осъществява насочено преместване на заредени ча ...

                                               

Реле

Релето е електромеханичен електронен компонент – електромагнитен превключвател, предназначен за комутация на електрическа верига при малки токове с цел скокообразно изменение на изходната величина при зададено изменение на входната величина. Широ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →