ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 49                                               

Синхроноскоп

Синхроноскопът е устройство, което отчита ъгъла, при който две системи са синхронизирани една с друга. За да се считат две електрически системи за синхронизирани, те трябва да работят на една и съща честота и ъглите на фазите една спрямо друга да ...

                                               

Слънчева батерия

Слънчевата батерия, наричана също слънчев панел, слънчева клетка, фотоволтаик, фотоклетка, фотоелемент, фотоелектричен преобразувател, е полупроводниково устройство, което преобразува светлинната енергия в електрическа. Чрез слънчеви панели слънч ...

                                               

Соленоид

Соленоидът – канал, тръба, и ειδός – подобен, приличащ на) е разновидност на електромагнита и представлява намотка под формата на цилиндър, значително по-дълъг от диаметъра си. Във физиката и електротехниката терминът соленоид се отнася за дълъг ...

                                               

Субуфер

Субуфер е озвучително тяло за ниски честоти, в което взаимното унищожаване на излъчваната от високоговорител предна и задна звукова вълна се дължи на срещуположно сгъстяване и разреждане на въздушните частици в предната и задната област на високо ...

                                               

Тангенс делта

tgδ е основна характеристика за всеки диелектрик – δ се нарича ъгъла на диелектрични загуби. Тази характеристика е число без дименсия, по-малко от 1. Диелектрик поставен в електрическо поле, превръща част от енергията на полето в топлина, в резул ...

                                               

Термодвойка

В електрониката, термодвойките са широко използван тип сензори за температура. Състоят се от два проводника от различен метал и принципът им на работа е превръщането на измерена температурна разлика в разлика на електрически потенциали. Те са евт ...

                                               

Термоелектричество

Термоелектричество е термин от физиката се отнася до един феномен, при който температурната разлика създава електричен потенциал или обратното, електричният потенциал създава температурна разлика. В модерната му техническа употреба, терминът почт ...

                                               

Термошлаух

Термошлаух, също и термосвиваем шлаух е тип пластмасова тръба, предназначена да затяга и/или изолира други кабели и/или устройства, като най-често се използва при електрическите кабели. Произвежда се от PVC или други материали, които при достиган ...

                                               

Тинол

Тинолът е нискотопим припой под формата тръбичка, в която е поставен пастообразен флюс. Използва се при спояване на метали. В България и някои други страни думата е дошла от немска търговска марка припои, използвана в миналото. Има данни и за изп ...

                                               

Токов кръг

Токовият кръг е индивидуална електрическа линия в мрежи 220/380 V, най-често разклонение от главно електрическо табло. Той в най-общия случай се изгражда от проводник с еднакво сечение в зависимост от броя и мощността на консуматорите. Всеки токо ...

                                               

Токове на Фуко

Вихрови токове или Токове на Фуко са токове в проводници, възникващи при промяна на магнитното поле по силата на закона за електромагнитната индукция. Вихровите токове протичат по затворени контури в проводника, в перпендикулярни равнини на силов ...

                                               

Токоизправител

Токоизправителят е електрическо устройство което преобразува променливия ток в дадена верига в постоянен. Процесът е известен като токоизправяне. Той присъства като основна част в захранващите блокове на електроуредите и електронната техника. Еле ...

                                               

Трансформатор

Трансформаторът е статично електрическо устройство, чрез което се пренася електрическа енергия от една електрическа верига в друга чрез индуктивна връзка. Това се постига чрез трансформаторни намотки. Променливият ток в първата, създава променлив ...

                                               

Групи на свързване на трансформатор

Групата на свързване на трансформатор се определя от ъгъла на дефазиране на векторите на линейните електродвижещи напрежения на намотките ниско напрежение или средно напрежение, спрямо векторите на съответстващите им линейни електродвижещи напреж ...

                                               

Трифазна токова система

Трифазната токова система е разпространен начин за генерация, пренос и разпределение на електрическа енергия. Тя е вид многофазна токова система и най-често използваният метод за пренос на електроенергия чрез електроснабдителни мрежи. Използва се ...

                                               

Уитстонов мост

Уитстонов мост или електроизмервателен мост на Уитстън е електрическа схема, която се използва за измерване по сравнителен метод на съпротивления. Предложен е през 1833 г. от Самуел Хънтър Кристи, а през 1843 г. е усъвършенстван от Чарлз Уитстън ...

                                               

Условия за паралелна работа на трансформатори

Условията за паралелна работа на трансформатори Еднакви групи на свързване. Отношението на номиналните им мощности да не бъде повече от 3:1. Еднаква поредност на фазите. Еднакви напрежения на късо съединение. Еднакви номинални първични и вторични ...

                                               

Фазомер

Фазомерът е уред за измерване на фактора на мощността в ел.уредби за променлив ток с промишлена честота или за измерване на разликата във фазите на синусоидални ел.сигнали в устройства с висока честота. Често в практиката неправилно се използва н ...

                                               

Фактор на мощността

Фактор на мощността е безразмерна величина в електрическите вериги за променлив ток, определена като отношение на активната мощност към пълната мощност, и е число между 0 и 1. Активната мощност е средната стойност на моментната мощност за един пе ...

                                               

Фарадеев кафез

Фарадеев кафез е затворена заземена метална клетка, която блокира външни статични и нестатични електрически полета. Наречен е на английския учен Майкъл Фарадей, който открива свойствата на този вид устройство през 1836 г. Външно статично електрич ...

                                               

Хармоници (електричество)

Хармониците са електрически напрежения и токове, които се създават в електрическите вериги като резултат от определени електрически товари свързани към тях. Хармоничните честоти в захранващите мрежи са честа причина за проблеми с качеството на за ...

                                               

Шнур

Шнурът е гъвкав многожилен сноп от изолирани проводници, предназначен да подава захранващо електрическо напрежение чрез връзка между стабилно изградената електрическа инсталация и подвижни потребители. Има обща защитна покривка, която обхваща цел ...

                                               

Шуко

Шуко е общоизвестното име на набор от електрически щепселни съединения – щепселни кутии и щепсели за променлив ток, които са известни и като тип F или още като CEE 7/4 и CEE 7/3. Думата "Шуко" е съкращение от немското понятие "Schu tz ko ntakt" б ...

                                               

Шум на Джонсън–Найкуист

Шумът на Джонсън–Найкуист или Шум на Найкуист) е електронен шум образуван от термичното възбуждане на зарядните носители във вътрешността на електрически проводник в равновесие, което се случва независимо от това дали е приложено напрежение. Терм ...

                                               

Щепсел и щепселна кутия

Щепселът е електроинсталационно изделие за временно присъединяване към токозахранващата мрежа. Щепселът е токовземащо, а щепселната кутия е токоотдаващо електроинсталационно изделие.

                                               

Изкуствен интелект

Изкуственият интелект е наука за концепциите, които позволяват на компютрите да правят неща, които за хората изглеждат разумни. Изкуственият интелект има способност да анализира обкръжаващата го среда и да предприема действия, които увеличават въ ...

                                               

Интелигентна система

Интелигентна система е система, която има своя основна цел, както и сетивата и изпълнителни механизми. За да достигне целта си тя избира действие въз основа на своя опит и знания и може да се самообучава. Интелигентни системи са и компютърни сист ...

                                               

Обучение с утвърждение

В контекста на Изкуствения Интелект, терминът "Обучение с утвърждение" обозначава група от методи за автоматично самообучение. Тези методи се отличават със способността си да функционират без необходимост от примерни решения на поставения проблем ...

                                               

CAPTCHA

CAPTCHA е тест за сигурност, използван в информатиката, за който се смята, че може да бъде издържан само от човек. Компютър генерира прост въпрос, чийто отговор е очевиден за човек, но не и за друг компютър. Типичен CAPTCHA тест е показването на ...

                                               

Cleverbot

Cleverbot e уеб приложение с изкуствен интелект, което се учи да имитира човешки разговори чрез общуването си с хора. Създаден е през 1988 г. от ИИ ветерана Роло Карпентер, който е създал и Jabberwacky, просто уеб приложение. В първото десетилети ...

                                               

CRISP-DM

Cross-industry standard process for data mining, популярен с абревиатурата си CRISP-DM, е модел на процеса на извличане на знания от данни, който описва обичайни подходи, които експертите в областта използват за решаването на определени проблеми. ...

                                               

Алиса (гласов помощник)

"Алиса" е виртуален гласов асистент, създаден в компанията Яндекс. Симулира жив диалог, разпознава естественото слово и дава отговори на въпроси. Яндекс работи в приложение за IOS и Android, както и в бета версията на Voice Асистент за Windows. О ...

                                               

АлфаГо

АлфаГо е компютърна програма, разработена от Гугъл "DeepMind" в Лондон за настолната игра Го. През октомври 2015 година, тя стана първата компютърна Го програма която победи професионален, човешки Го играч без хандикап на цяла 19х19 дъска. През м ...

                                               

Хюбърт Драйфус

Хюбърт Ледерър Драйфус е американски философ, професор в Калифорнийския университет в Бъркли. Считан е за един от водещите тълкуватели на трудовете на Едмунд Хусерл, Мишел Фуко, Морис Мерло-Понти и особено на Мартин Хайдегер.

                                               

Извличане на знания от данни

Извличането на знания от данни е процес на откриване на смислени корелации, зависимости, повтарящи се образци, тенденции и аномалии в големи масиви от данни, съхранявани в складове чрез използване на техники и алгоритми от областта на машинното о ...

                                               

Извличане на знания от текст

Извличане на знания от текст или текстова аналитика е процес на откриване на висококачествена информация от входен текст чрез откриване на повтарящи се закономерности и тенденции със средствата на статистическото обучение с шаблони. Това обичайно ...

                                               

Интелигентен агент

Интелигентен агент, още наричан рационален агент, е понятие от изкуствения интелект, с което се означава автономен обект, който възприема околната си среда посредством сензори и извършва действия над тази среда посредством ефектори в опит за изпъ ...

                                               

Йерархия на Чомски

Йерархията на Чомски е йерархия от класове формални граматики, образуващи формални езици. Въведена е през 1956 г. от американския лингвист Ноам Чомски. Освен в лингвистиката, моделът на граматиките на Чомски намира широко приложение и в други нау ...

                                               

Компютърно зрение

Компютърното зрение е термин, с който се означават група изследвания в областта на компютърните науки, насочени към автоматична обработка на изображения от реалния свят, с цел да се извлече и интерпретира визуалната информация в тях. Като научна ...

                                               

Джон Маккарти (информатик)

Джон Маккарти е американски информатик и когнитивен изследовател, който получава Награда Тюринг през 1971 за неговия принос в областта на Изкуствения интелект. На него се дължи самото изковаване на термина Изкуствен интелект, благодарение на него ...

                                               

Машинен превод

Машинен превод е дисциплина от компютърната лингвистика, която се занимава със задачата за автоматично превеждане на писмен текст или реч от един естествен език на друг чрез компютърен софтуер. В най-простия си вариант МП представлява обикновено ...

                                               

Марвин Мински

Марвин Мински е американски когнитивен учен, занимаващ се основно с изкуствен интелект, съосновател на лабораторията за изкуствен интелект в Масачузетския технологичен институт. Автор е на редица трудове в областта на изкуствения интелект и филос ...

                                               

Многослоен перцептрон

Многослоен перцептрон е клас изкуствена невронна мрежа с право разпространение на сигнала и обратно разпространение на грешката. Състои се от поне три слоя възли на мрежата. С изключение на входните възли, всеки възел представлява неврон, който и ...

                                               

Обработка на естествен език

Обработката на естествения език или по-точно компютърната обработка на естествен език е подобласт на науката за изкуствения интелект и компютърната лингвистика. Тя се занимава с автоматичното генериране и разпознаване на естествените човешки езиц ...

                                               

Софтуерен агент

Софтуерен агент в информатиката е компютърна програма, която работи вместо потребителя или вместо друга програма. Думата "агент" тук има значението "действам от името на" и обозначава овластяването на програмата да решава кое действие кога да пре ...

                                               

Тест на Тюринг

Тестът на Тюринг е тест, предложен от британския математик Алан Тюринг през 1950 г. в статията му "Изчислителни машини и разум", публикувана в списание "Mind". Тестът е за проверка дали компютърът има разум в човешкия смисъл на думата. Тюринг пре ...

                                               

Хипероним

Хипероним е дума, чието значение семантично включва други думи, наречени хипоними. Например, думите ален и кармин са хипоними на червен или терминът криптология, който включва хипонимите криптография и криптоанализ. Хиперонимията е йерархично сем ...

                                               

Mac OS

Mac OS е серия графични операционни системи разработвани от Apple Inc. за тяхната серия персонални компютри Macintosh. Оригиналната операционна система е представена през 1984 г. по името "System 1". Следващите версии са били наименувани по подоб ...

                                               

Дагеротипия

Дагеротипията е първият публично достъпен фотографски процес и за почти двадесет години е и най-често използваният. Изобретен е от Луи Жак Манде Дагер и е представен през 1839 г. Дагеротипията е почти напълно заменена след 1860 г. с нови, по-евти ...

                                               

История на танка

Първите танкове се появяват през Първата световна война. След първоначалния, относително кратък, маневрен период на войната следва т.нар. "окопна война". В хода на войната се стига до извода, че дълбокоешалонираните отбранителни линии на противни ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →