Back

ⓘ Универсална десетична класификация                                     

ⓘ Универсална десетична класификация

Универсалната десетична класификация е система за библиотечна класификация, разработена от белгийските библиографи Пол Отле и Анри Лафонтен в края на 19 век. Тя представлява по-нататъшно развитие на десетичната класификация на Мелвил Дюи. Използва допълнителни знаци за посочване на различни специални свойства на класифицирания обект или за посочване на взаимовръзки. През годините УДК е била модернизирана и разширявана.

УДК е универсална, тъй като обхваща цялото човешко знание и дейност. Това я прави удобна за различни цели и особено за библиотеки с универсален характер на фондовете. Обектите, подлагани на класификация спрямо УДК могат да имат произволен вид. Обикновено това са писмени документи книги, статии и др., но УДК може да се използва и за класификация на филми, видео- и звукозаписи, илюстрации, карти, музейни експонати и др. Пълната версия на УДК включва над 220 000 раздела.

Една от главните отличителни особености на УДК е нейната йерархична структура. На всеки раздел е съпоставена десетична дроб между 0 и 1 напр. 0.175, като за удобство се изпускат нулата и десетичната запетая, а групите от три последователни цифри се отделят с точка. Така например раздел 61 "Медицина" има подраздел 611 "Анатомия", който от своя страна има подраздел 611.8 "Нервна система. Сетивни органи" и т.н. По такъв начин УДК може да се разширява до безкрайност с нови раздели без да се налагат промени в номерата на вече съществуващите раздели.

УДК е построена на систематичния принцип. Един и същ предмет, напр. "нефт" може да се среща на различни места в зависимост от отрасъла на знанието. Така например раздел 547 "Органична химия" има подраздел "Химия на нефта", раздел 553 "Находища на полезни изкопаеми" има подраздел "Находища на нефт", раздел 622 "Минно дело" има подраздел "Добив на нефт", раздел 662 "Взривни вещества. Гориво" има подраздел "Нефтът като гориво" и т.н.

Един документ може да бъде класифициран като принадлежащ към няколко раздела посредством допълнителни знаци. Например:

УДК се използва изключително успешно с компютри.

                                     

1.1. Главни раздели на УДК 0 Общ отдел

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

001.89 Организация на науката и научноизследователската работа Организация на научните изследвания, опитно-конструкторската работа, експеримент и контрол, рационализация и изобретателство, нововъведения и иновации Вж и 005; 007; 351.85 2 ПЕЧАТ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 3 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ. СЕМИОТИКА ОБЩИ ВЪПРОСИ. КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МИСЪЛТА

06 ОРГАНИЗАЦИИ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

Литература върху специализирани организации и институти се класифицира в съответните отдели с отношение към 06 и деленията му. С помощта на специалните определители с.01/.09 се класифицира литература върху дейността на различните организации, органите им на управление, членство, имущество, персонал, чествания, годишнини, юбилеи и пр. Специалните определители с.01/.09 не се прилагат към индекс 069.

06.06 Изложби, конкурси и др. 06.63 Конкурси 06.64 Изложби

06.67 Подбор, оценка 06.68 Присъждане на премии и награди Подразделя се с помощта на А/Я и знак за отношение според вида дейност 061.1 Държавни организации и обединения в съответствие с държавното и международното право Вж и 341.21 061.23 Организации, асоциации, движения със специални цели и/или области на дейност. Професионални асоциации Тук се отнасят професионални, идеологически, религиозни и тайни организации и движения, клубове и кръжоци 061.5 Стопански, индустриални и търговски предприятия. Търговски къщи, фирми. Производствени обединения. Концерни Вж и 347.7; 658 Подразделят се с помощта на знака за отношение: Табл. Ib към индекса, определящ профила на предприятието; по териториален признак чрез определителите за място Табл. 1е, напр.: 061.5497.2 11редприятия в България 061.5:621.31 497.223 Електроенергетично обединение в София 069 МУЗЕИ. СБИРКИ. ГАЛЕРИИ. ПОСТОЯННИ ИЗЛОЖБИ. МУЗЕОЛОГИЯ Литература върху специални отраслови музеи се класифицира в съответните отдели със знак за отношение към 069, напр.: 745:069 Музей за приложно и декоративно изкуство Литература за отделни видове музеи може също да се класифицира в 069.02 Подразделят се с определители за място Табл. 1е

                                     

1.2. Главни раздели на УДК Философия

1 ФИЛОСОФИЯ

ОСНОВНИ ДЕЛЕНИЯ

133 ПРОБЛЕМИ НА ОКУЛТНОТО. ТЕОРИИ И СИСТЕМИ НА ЕЗОТЕРИЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ, КОИТО ИЗЯСНЯВАТ И ИНТЕРПРЕТИРАТ ФЕНОМЕНИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ОКУЛТНОТО

133.5 Особени окултни области. Общи въпроси Индексите се образуват със знака за отношение към съответната наука, напр.: 133.5:51 Окултна математика. Теория на числата Вж и 159.961 Номерология

133.5:54 133.5:549 133.5:61

Алхимия Окултна минералогия. Окултна гемология Окултна медицина

141 ВИДОВЕ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ 141.30 Томизъм 159.9 ПСИХОЛОГИЯ 159.961 Парапсихология Халюцинации. Илюзии. Пророчество. Предсказание. Магии. Демонология. Телепатия. Спиритизъм. Номерология Вжи 133:398.4:615.851

161/162 КАТЕГ ОРИИ НА ЛОГИКАТА

165 ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ

165.0 Общи въпроси на познанието. Истина. Заблуждение 165.62 Феноменология 165.63 Рационализъм. Интелектуализъм

165.71 Догматизъм. Абсолютизъм 165.72 Скептицизъм Нихилизъм, релативизъм. пробабилизъм, номинализъм, терминизъм, конвеиционализъм 165.73 Позитивизъм. Агностицизъм Неопозитивизъм, физикализъм 165.74 Прагматизъм. Хуманизъм. Инструментализьм Философия на действието, активизъм, философия на живота, биологизъм 165.75 Структурализъм

17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Уточнение: 1 7.01/.03 са специални определители

СПЕЦИАЛНИ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

17.022 Морална оценка. Ценности на живота, щастието, естетически, социални, морални, религиозни. Репутация. Имидж. Слава. Чест. Последици от моралното поведение: субективни, обективни. Награда. Наказание 17.03 Школи и концепции в етиката 17.31 според същността на нравствеността 17.32 според произхода на нравственото съзнание 17.33 според основите на моралните задължения 17.34 според мотивите на моралното поведение 17.35 според обектите на моралното поведение 17.36 според целите на моралното поведение

17.037 17.038

Отказ от морални задължения. Етически скептицизъм. Аморалност. Нихилизъм Индиферентизъм

176 СЕКСУАЛНА ЕТИКА 177 МОРАЛ И ОБЩЕСТВО. ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ. УВАЖЕНИЕ. НЕЗАВИСИМОСТ 177.1 Благородство. Кавалерство. Чест. Добро възпитание. Изисканост

178 МОРАЛ И ВЪЗДЪРЖАНИЕ. НАРКОТИЦИ

                                     

1.3. Главни раздели на УДК Обществени науки

 • 30 Теории, методология и методи на обществените науки. Социография
303 Методи на обществените науки 304 Социални въпроси в цялост. Критика на социалната организация. Социални реформи общо. Практически социални проблеми. Социална политика общи въпроси 308 Социография. Социално положение
 • 31 Демография. Социология. Статистика
311 Статистиката като наука. Теория на статистиката 312 Статистика на населението демографска статистика 314 Демография. Изучаване на населението 316 Социология 316.1 Предмет, обхват и граници на социологията. Социологията като наука 316.2 История на социологическите учения, школи и направления 316.3 Общество. Социална структура 316.4 Социални процеси 316.6 Социално поведение. Социална психология 316.7 Социология на културата и на цивилизацията
 • 32 Политика
321 Форми на политическа организация. Държавите като политически сили 322 Религиозна политика 323 Вътрешна политика 324 Избори 325 Миграция. Колонизация 326 Робство 327 Международна политика. Външна политика 328 Представителни органи. Парламенти. Правителства 329 Политически партии и движения
 • 33 Икономика. Икономически науки
330 Икономически науки в цялост 331 Труд. Икономика и организация на труда 332 Земя и почва. Недвижимо имущество 334 Стопански субекти 336 Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари 338 Икономическа история. Икономическо положение. Икономическа политика. Организация на производството. 339 Търговия
 • 34 Право. Наука за държавата и правото
340 Право, общи въпроси. Увод в правото. Помощни науки 341 Международно право 342 Държавно право. Конституционно право. Административно право 343 Наказателно право 344 Военно наказателно право. Морско наказателно право 347 Гражданско право. Търговско право. Морско право. Процесуално право 348 Църковно право 349 Специални отрасли на правото. Отрасли на правото със смесен характер 349.2 Трудово право 349.3 Социално право 349.4 Поземлено и аграрно право 349.6 Правни проблеми на опазването на околната среда 349.7 Атомно право
 • 351/354 Обществено управление
351 Основни задачи на общественото управление 352 Местно управление. Общинско управление 353 Регионално управление 354 Централно управление
 • 355/359 Военно изкуство. Военни науки
355 Военно дело в цялост 356/358 Родове сухопътни и въздушни войски 356 Пехота. Обща военна служба 357 Кавалерия. Моторизирани части 358.1 Артилерия и ракетни войски 358.2 Инженерни войски. Специални части 358.3 Технически служби на войската 358.4 Военновъздушни сили 359 Военноморски флот
 • 36 Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело
364 Фактори влияещи на благосъстоянието. Видове социална помощ 368 Социално осигуряване. Застрахователно дело
 • 37 Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време
 • 39 Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика


                                     

1.4. Главни раздели на УДК Математика. Естествени науки

501 Общи въпроси 502 Изучаване и опазване на природата. 504 Околна среда 51 Математика 510 Основни и общи проблеми 510.5 Алгоритми и изчислими функции 510.6 Математическа логика 511 Теория на числата 512 Алгебра 514 Геометрия 515.1 Топология 517 Математически анализ 517.2 Диференциално смятане 517.3 Интегрално смятане 517.4 Функционални детерминанти. Интегрални преобразувания. Операционно смятане 517.5 Теория на функциите 517.9 Диференциални, интегрални и други функционални уравнения 519.1 Комбинаторика. Теория на графите 519.2 Вероятности и математическа статистика 519.6 Изчислителна математика, числен анализ и програмиране 519.7 Математическа кибернетика 519.8 Изследване на операциите 52 Астрономия. Астрофизика. Космически изследвания. Геодезия 520 Инструменти и техника 521 Теоретична астрономия. Небесна механика 523 Слънчева система 524 Звезди. Вселена 527 Навигационна астрономия 528 Геодезия. Фотограметрия. Картография 529 Хронология. Календар 53 Физика 530.1 Основни закони и принципи във физиката 531/534 Механика 531 Обща механика. Механика на твърдите тела 531.1 Кинематика теория на движението 531.2 Статика 531.3 Динамика. Кинетика 531.4 Работа. Тегло. Маса. Триене. Пасивно съпротивление 531.5 Гравитация 531.6 Механична енергия 531.7 Измерване на геометрични и механични величини 531.8 Теория на машините и механизмите 532 Механика на флуидите течности и газове 532.1 Обща хидростатика 532.5 Движение на течностите. Хидродинамика 532.6 Повърхностни явления. Капилярност 532.7 Кинетична теория на течностите. 533 Механика на газовете. Аеродинамика. Плазма 533.1 Свойства на газовете 533.2 Еластичност. Свиваемост. Втечняване. Газови смеси 533.5 Разредени газове. Физика на вакуума 533.6 Аеродинамика 533.7 Кинетична теория на газовете 533.9 Физика на плазмата 534 Трептене. Акустика 534.1 Трептене на телата и възбуждане на трептения 534.2 Разпространение на трептенията. Вълни скорост на разпространение, отражение на звука ехо, пречупване, наслагване и др) 534.3 Музикални звуци и възприемане 534.4 Анализ и синтез на звуковете 534.6 Акустични измервания 534.7 Физиологична и медицинска акустика 534.8 Приложения на акустиката 535 Оптика 535.1 Теория на светлината 535.2 Разпространение на светлинната енергия 535.3 Разпространение на светлинните лъчи 535.31 Геометрична оптика 535.33 Общо за спектрите. Спектри на излъчването 535.37 Луминисценция. Флуоресценция 535.4 Интерференция. Дифракция 535.5 Поляризация 535.6 Цветове 535.8 Приложения на оптиката 536 Топлина. Термодинамика 536.1 Обща теория 536.2 Топлопроводимост 536.3 Взаимодействие на телата и топлинно излъчване 536.4 Влияние на температурата върху обема и структурата на телата 536.5 Температура 536.6 Измерване на топлината 536.7 Термодинамика 536.8 Теория на топлинните машини 537 Електричество. Магнетизъм 539 Строеж на материята 54 Химия. Кристалография. Минералогия 541 Теоретична химия 541.1 Физикохимия 541.11 Термохимия 541.12 Химична механика 541.13 Електрохимия 541.132 Електролитна дисоциация. Йони 541.135 Електролиза. Електролити. Поляризация 541.14 Фотохимия 541.15 Радиационна химия 541.17 Топохимия 541.18 Колоидна химия. Капилярна химия 541.182 Дисперсни системи. Истински колоиди 541.183 Контактни системи. Химия на повърхностните явления 541.2 Теория на атомите 541.4 Видове химични съединения 541.5 Валентност 541.6 Химичен строеж в цялост 541.7 Алотропия. Физическа изометрия 541.8 Разтвори и разтворимост 541.9 Класификации 542 Практическа лабораторна химия 543 Аналитична химия 543-4 Реактиви, индикатори и др. 543.06 Аналитични методи 543.2 Специални химически методи на анализ 543.3 Анализ на водата 543.4 Оптични методи 543.5 Други физико-химични освен оптическия методи 543.7 Анализ на неорганични вещества 543.8 Анализ на органични вещества 543.9 Анализ чрез биологични реакции 546 Неорганична химия съдържа подраздели за различните химични елементи 547 Органична химия 548/549 Кристалография. Минералогия 548 Кристалография 549 Минералогия 55 Наука за Земята. Геология. Геофизика 56 Палеонтология 57 Биологически науки 58 Ботаника 59 Зоология
                                     

1.5. Главни раздели на УДК Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство

 • 60 Приложни науки. Общи въпроси
608 Изобретения и открития в областта на естествените и приложните науки. Рационализации. Патенти. Промишлени образци
 • 61 Медицина
61:355 Военна медицина 611 Анатомия 611.1/611.8 Анатомия на отделни органи и системи 611.1 Сърдечно-съдова система 611.2/611.6 Анатомия на вътрешните органи 611.2 Дихателна система 611.3 Храносмилателна система 611.4 Лимфна система. Жлези с вътрешна секреция 611.6 Пикочно-полова система 611.7 Опорно-двигателен апарат. Кости. Мускули. Кожа 611.8 Нервна система 611.9 Топографска анатомия. Общо описание на тялото и областите на тялото 612 Физиология 612.0 Обща физиология 612.1/612.8 Специална физиология 612.1 Кръвообращение 612.2 Дишане 612.3 Храносмилане 612.4 Жлези 612.5 Телесна топлина 612.6 Размножаване и развитие. Физиология на възрастта и пола 612.61 Мъжки полови органи 612.62 Женски полови органи 612.63 Бременност 612.66 Физиология на възрастта 612.67/612.68 Стареене 612.7 Двигателен апарат. Глас. Кожа 612.73/612.75 Мускули. Кости 612.76 Физиология на движението 612.78 Глас. Говор 612.79 Кожа 612.8 Нервна система. Сетивни органи 612.81 Периферна нервна система 612.82 Главен мозък 612.83 Гръбначен мозък 612.84/612.88 Слух. Обоняние. Вкус. Осезание 612.89 Вегетативна нервна система 613 Хигиена 613.1 Климатични фактори за здравето 613.2 Хигиена на храненето 613.3 Хигиена на напитките 613.4 Лична хигиена 613.5 Жилищна хигиена 613.6 Хигиена на труда 613.7 Хигиена на отдиха и съня 613.8 Хигиена на нервната система 613.81 Влияние на спиртните напитки 613.83 Влияние на наркотиците 613.84 Влияние на тютюна 613.86 Психично и нравствено здраве 613.88 Хигиена на половия живот 613.885 Перверзии 613.888 Предпазване от бременност 613.89 Хигиена на брака 613.9 Хигиена на възрастта и пола 614 Здравеопазване 615 Фармация. Фармакология. Обща терапия. Токсикология 615.01 Специални въпроси на фармакологията получаване на лекарствени препарати и др. 615.03 Клинична фармакология 615.099 Отрявяния с лекарства 615.1 Обща фармация 615.2 Видове лекарствени средства според действието им 615.3 Видове лекарствени средства според произхода им 615.4 Фармацевтични препарати. Медицински материали. Оборудване 615.8 Физиотерапия, радиотерапия, психотерапия, диетотерапия и други нелекарствени терапевтични средства 615.9 Токсикология. Отрови 616 Патология. Клинична медицина 616-001/616-009 Видове болести 616-001 Увреждания. Травми 616-002 Възпаления 616-003 Регресивни процеси 616-004 Склерозиране 616-005 Местни разстройства на кръвообращението 616-006 Тумори. Неоплазми 616-007 Аномалии в развитието. Уродства 616-008 Функционални и метаболитни разстройства 616-009 Нервни разстройства 616-01/616-09 Общи въпроси на патологията 616-01 Различни въпроси за болестите, болните и медицинската намеса 616-02 Причини на болестите 616-03 Форми на заболяване 616-05 Болести, свързани с характеристики на болния 616-07 Прояви, признаци, форми на заболяванията. Диагностика с подраздели за видове диагностика 616-08 Лечение 616-091 Патологична анатомия 616-092 Патологична физиология 616.1/616.4 Вътрешни болести 616.1 Болести на сърдечно-съдовата система 616.2 Болести на дихателните органи 616.21 Болести на ушите, носа, гърлото 616.3 Болести на храносмилателната система 616.31 Стоматология. Болести на устната кухина 616.4 Болести на кръвотворните органи 616.5 Кожни болести 616.6 Болести на пикочната система 616.7 Болести на опорно-двигателния апарат 616.8 Болести на нервната система 617 Ортопедия. Хирургия. Офталмология общи въпроси; отделните болести са в 616 и 618 Гинекология. Акушерство 618.1 Гинекология 618.2/618.7 Акушерство 618.2 Нормална бременност 618.3 Патология на бременността 618.4 Нормално раждане физиология 618.5 Патология на раждането 618.6 Физиология и хигиена на постродилния период 619 Сравнителна медицина. Ветеринария
 • 62 Техника. Технически науки
62-1/62-9 Характеристики на части на машините, процесите и изделията 62-1 Общи характеристики 62-2 Машинни елементи 62-3 Елементи на разпределителните механизми, спирачните устройства и др. 62-4 Състояние и форма на материалите агрегатно състояние, форма 62-5 Регулиране на машините и процесите 62-6 Двигатели според вида на горивото 62-7 Системи за обслужване, поддържане и предпазване 62-8 Машини според начина на задвижване 62-9 Работни характеристики, параметри и условия 620 Изпитване на материалите. Стокознание. Силови централи. Обща енергетика 621 Общо машиностроене. Ядрена техника. Електротехника. Технология на машиностроенето в цялост 621.3 Електротехника 621.31 Електротехника. Производство, преобразуване, пренос, разпределение и регулиране на електроенергията. Електроизмерителна техника. Техническо приложение на магнетизма и статичното електричество. 621.313 Електрически машини 621.314 Преобразуване на електрическата енергия. Трансформатори. Преобразуватели. Изправители 621.314.2 Преобразуване на променлив ток в променлив 621.316 Разпределение и регулиране на електрическата енергия 621.316.7 Техника на регулиране на електричеството 621.316.72 Регулиране на електрически величини 621.316.72 Регулиране на напрежение. Регулатори на напрежение 622 Минно дело 623 Военна техника 624 Строителни конструкции 625 Железопътно строителство 626/627 Хидротехническо строителство 628 Водоснабдяване. Канализация. Осветление 629 Техника на транспортните средства
 • 63 Селско стопанство. Гори. Лов. Риболов
630 Гори 631 Общи въпроси на селското стопанство 632 Вредители на растенията 633/635 Растениевъдство 636 Животновъдство 637 Мляко, месо и други животински продукти 638 Развъждане на полезни насекоми 639 Лов. Рибно стопанство. Риболов
 • 64 Домакинство
641/642 Хранителни продукти. Хранене 641 Хранителни продукти 642 Хранене 643/645 Жилища 643 Жилищни помещения 644 Санитарно-техническо обзавеждане 645 Обзавеждане с мебели 646/648 Организация на домашния бит 646 Облекло. Лична хигиена. Козметика 648 Пране. Почистване 649 Грижи за децата, болните, гостите
 • 65 Управление и организация на предприятията и дейностите. Полиграфическа промишленост и издателско дело
651 Канцеларска работа 654 Организация и използване на съобщенията 655 Полиграфическа промишленост. Издателско дело. Книгоразпространение 656 Организация и използване на транспорта и пощите 657 Счетоводство 658 Организация на предприятията 658.1 Видове предприятия 658.2 Съоръжения. Сгради 658.3 Работна сила. Трудови условия 658.5 Организация на производството 658.6 Организация на търговията. Обслужване 658.7 Снабдяване 658.8 Пласмент 659 Рекламно дело. Промишлена и търговска информация 659.1 Рекламно дело 659.2 Информационна система. Справки
 • 66 Химическа технология и промишленост и сродни отрасли
661 Продукти на основната химическа промишленост 662 Взривни вещества. Горива 663 Техническа микробиология. Напитки. Технология на вкусовите вещества вкл. цигарена промишленост и производство на наркотици 664 Хранителна и консервна промишленост без напитки 665 Технология на маслата, мазнините и восъците 666 Стъкларска и керамична промишленост. Изкуствени камъни. Цимент 667 Бои 668 Металургия. Метали и сплави
 • 67/68 Различни производства и занаяти
67 Различни отрасли 671 Изделия от благородни метали и скъпоценни камъни 672 Изделия от чугун, стомана 673 Изделия от цветни неблагородни метали 674 Изделия от дърво 675 Изделия от кожа 676 Изделия от хартия и картон 677 Текстилни изделия 678 Изделия от високомолекулярни вещества пластмаса, каучук и др. 679 Технология на обработката на камък и други природни материали 681 Фина механика 681.1 Прибори със зъбни колела и други движещи механизми 681.2 Измерителни прибори 681.3 Машини за обработка на данни 681.31 Компютри 681.5 Системи за автоматично управление и регулиране 681.6 Размножаващи машини копирни машини, пишещи машини и др. 681.7 Оптични уреди 681.8 Музикални инструменти 681.9 Машини за репродуциране, гравиране и др. 682 Ръчни ковашки работи 683 Железрски, отоплителни и др. метални изделия 684 Мебелно производство 685 Обувна промишленост 686 Книговезко производство. Производство на рамки на огледала, на канцеларски и др. принадлежности
 • 69 Строителство
691 Строителни материали и елементи 692 Конструктивни части и елементи 693 Зидарски бетонни и други строителни работи 694 Строителство с дървени конструкции. Кофражи. Дърводелство 696 Санитарно-техническо оборудване 697 Отопление, вентилация и климатизация 698 Други довършителни и специални строителни работи 699 Защита на сградите. Изолации
                                     

1.6. Главни раздели на УДК Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Развлечения. Игри. Спорт

 • 7.0
7.01 Обща теория на изкуството. Естетика на изкуството. Философия на изкуството 7.01:316 Социология на изкуството 7.010 Общи въпроси на теория на изкуството 7.011 Скици. Проекти. Планове. Композиция 7.013 Пропорции. Хармония. Оразмеряване. Форми. Ритъм. Линия 7.014 Композиция 7.016 Профили. Орнаменти 7.017 Различни оптически ефекти и влияния 7.02 Техника на изкуството 7.021 Методи. Процеси 7.022 Обзавеждане. Инструменти. Ателиета 7.023 Материали за работа 7.024 Спомагателни средства 7.025 Повреждане. Унищожаване. Реставрация. Съхраняване. Опазване на произведенията на изкуството 7.026 Отпечатване. Копиране. Размножаване. Факсимилета 7.03 История на изкуството периоди и фази. Художествени стилове и влияния с допълнителни подраздели за географски райони и време 7.031 Първобитно и примитивно изкуство древно и съвременно 7.032 Изкуство на Стария свят. Антично изкуство. Стилове 7.033 Изкуство на християнското и ислямското средновековие 7.034 Изкуство на епохата на Възраждането XV-XVI век. Барок. Рококо 7.035/7.036 Изкуство след епохата на Възраждането. Стилове и направления на XIX и XX век. 7.037 Изкуство между експресионизма и абстрактното изкуство 7.038 Абстрактно изкуство 7.04 Обекти на художествено изображение. Художествени образи. Иконография 7.05 Приложение и предназначение на изкуството 7.06 Различни въпроси на изкуството 7.07 Професии и видове деятели в изкуството 7.08 Характерни особености, форми, кобинации в изкуството 7.09 Други въпроси 7.091 Представления и представяне на произведения на изкуството 7.092 Конкурси, прегледи и др. 7.094 Филмови представления 7.096 Радиопредавания на концерти, оперни представления и др. п. 7.097 Телевизионни предавания
 • 71 Планиране на населени места. Градоустройство. Градинска архитектура. Паркове. Оформление на природната среда
711 Общонационално, регионално и градоустройствено планиране 711.1 Общи въпроси 711.2 Регионално планиране 711.3 Планиране на селскостопански райони и местности 711.4 Планиране на населени места 711.5 Планиране на райони, зони и квартали в градовете и селата 711.6 Разположение на сградите в градовете. Ситуационен план 711.7 Планиране на транспортните пътища и съоръжения 711.8 Планиране на съоръжения за комунално обслужване 712 Оформяне на околната среда. Градинска архитектура. Паркове 718 Гробища, крематориуми и други места за погребения 719 Опазване на природните забележителности и културните паметници
 • 72 Архитектура
721 Архитектура на сгради 725 Архитектура на обществени, търговски и промишлени сгради 726 Църковна архитектура 727 Архитектура на сгради с научно, просветно и културно предназначение 728 Жилищна архитектура
 • 73/76 Изобразителни изкуства и художествени занаяти
73 Пластични изкуства 730 Скулптура. Общи въпроси 736 Художествена резба на камък и метал. Щампи 737 Нумизматика 738 Художествена керамика. Грънчарско изкуство 739 Художествена обработка на метали 74 Рисуване. Чертане. Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн 741/744 Рисуване. Техническо чертане 741 Рисуване. Общи въпроси 742 Перспектива в рисунките и чертежите 743 Анатомично рисуване. Пластична анатомия 744 Чертане. Геометрично, техническо рисуване. Надписи 745/749 Приложно изкуство. Художествени занаяти. Интериор. Дизайн 745 Художествени занаяти 746 Художествени ръкоделия 747 Интериор 748 Витражно изкуство 749 Художествено изработени мебели, осветителни тела и отоплителни прибори 75 Живопис 76 Графични изкуства. Графика
 • 78 Музика
 • 77 Фотография. Кинематография
781 Обща теория на музиката 781.1 Научни основи: математически, физически, физиологически, психологически. Музикална акустика 781.2 Елементарна теория на музиката 782/785 Музикални жанрове 782 Театрална музика. Опера. Оперета 783 Църковна музика. Религиозна музика 784 Вокална музика 785 Инструментална музика 786/789 Музика за отделни музикални инструменти 786 Музика за клавишни инструменти 787 Музика за струнни инструменти 788 Музика за духови инструменти 789.1/789.8 Музика за ударни инструменти 789.9 Музика за механични музикални инструменти, пианола, оркестрион и др., за инструменти с електрическо и електронно възпроизвеждане на звука
 • 79 Масови развлечения. Зрелищни изкуства. Игри. Спорт
791 Масови развлечения и представления 791.4 Демонстрация на изображения визуални и картинни представления, панорами и др. 791.43 Киноизкуство. Кинофилми 791.43-21 Филмови трагедии 791.43-22 Филмови комедии 791.43-24 Исторически филми 791.43-252 Филми-приказки 791.43-293.2 Филми оперети и опери 791.43-311.3 Филмови усетърни 791.43-312.4 Криминални детективски филми 791.43-92 Филмива информация. Кинохроники 791.44 Производство на кинофилми 791.44.022 Материали, оборудване, осветление 791.44.024 Филмови заглавия. Субтитри и др. 791.44.026 Филмови копия 791.44.071 Създатели на кинофилмите 791.44.071.1 Режисьори 791.44.071.2 Киноактьори 791.44.071.5 Оператори. Звукооператори 794.45 Кинотеатри. Прожекция на филми 791.5 Восъчни фигури паноптикум, игри с кукли, игра на сенки и др. 791.6 Обществени празници. Паради. Илюминации 791.7 Градински увеселения 791.8 Зоопаркове и циркове. Дресура на животни. Състезания на животни 792 Театър. Сценично изкуство 793 Обществени тържества и празненства. Танци. Хореография 793.2 Празници и тържества 793.3 Хореография. Танци. Евритмия 793.4 Подвижни игри сляпа баба, криеница и др. 793.7 Други игри. Викторини, гатанки, поговорки, кръстословици 793.8 Забавна физика, трикове, фокуси, илюзионизъм, хоби общи въпроси и др. 793.9 Други игри 794 Игри на маса. Умствени игри 794.01 Теория и философия на математическите игри 794.02 Уреди и правила за игри маси, карти и др. 794.05 Стратегия и тактика 794.08 Участници брой, комбинации и др. 794.09 Състезания. Телевизионно и филмово представяне 794.1 Шахмат 794.2 Малки игри на маса дама, шашки и др. 794.3 Игри на маса с фигури и пионки 794.4 Игри с карти 794.5 Игри за ловкост. Главоблъсканици 794.8 Игри на маса за деца мозайки, футболни игри на маса и др. 794.9 Хазартни игри 796/799 Спорт. Спортни игри 796.01 Философия, теория, методика, етика, естетика на спорта 796.01:15 Спортна психология 796.01:612 Спортна физиология 796.01:316 Спортна социиология 796.011 Философски и научно-теоретични основи на физическата култура и спорта 796.011.5 Спортна етика 796.011.7 Спортна естетика 796.012 Кинематика. Спортни движения. Моторика 796.015 Методика. Спортни тренировки. Спортни резултати 796.02 Технически въпроси. Уреди и спортен инвентар 796.03 Видове спортни движения напр. олимпийско движение, олимпийски игри 796.05 Спортни направления. Спортна стратегия и тактика 796.06 Общи въпроси на организацията на спорта 796.062 Организация и ръководство на спорта 796.063 Спортни правила 796.065 Спортно съдийство 796.07 Спортни деятели 796.071 Спортисти 796.073 Спортна публика 796.078 Държавно и обществено съдействие за развитие на спорта 796.09 Спортни състезания. Рекорди 796.1 Спорт и други подвижни игри на открито 796.2 Спортни игри с движение и ловкост 796.3 Игри с топка 796.31/796.32 Ръчни игри с топка 796.31 Игри с малка топка индийска топка, поло и др. 796.32 Игри със спортна голяма топка 796.322 Хандбал 796.323 Баскетбол 796.325 Волейбол 796.33 Игри с топка с крак 796.332 Футбол 796.333 Ръгби 796.334 Пушбол и американски футбол 796.34 Игри с ракета и топка 796.342 Тенис 796.344 Бадминтон 796.352 Голф 796.355 Хокей на трева 796.357 Бейзбол 796.358 Крикет 796.359 Други игри 796.38 Игри с топка на маса 796.382 Билярд и други аналогични игри 796.386 Тенис на маса 796.4 Гимнастика. Лека атлетика. Акробатика 796.41 Гимнастика. Акробатика 796.42 Лека атлетика 796.43 Скокове. Хвърляне. Тласкане 796.5 Туризъм. Алпинизъм. Ориентиране 796.6 Велосипеден спорт. Ролков спорт пързаляне с ролкови кънки 796.7 Автомобилен спорт. Мотоциклетен спорт 796.8 Спортна борба. Тежка атлетика 796.81/796.82 Борба 796.83 Бокс 796.85 Азиатски видове спортна борба. Ръкопашен бой 796.86 Фехтовка 796.88 Вдигане на тежести 796.9 Зимни видове спорт. Бягане с кънки. Ски-спорт. Спорт с шейни 797 Воден спорт. Въздушен спорт 798 Конен спорт. Други видове спорт с животни 799 Спортен риболов. Спортен лов. Спортна стрелба


                                     

1.7. Главни раздели на УДК Езикознание. Филология. Художествена литература. Литературознание

 • 80 Езикознание. Филология
800 Общи въпроси 800.1 Теория и философия на езика 800.2 Исторически периоди в развитието на езика 800.8 Видове езици 800.81 Примитивни езици 800.83 Живи езици 800.84 Мъртви езици 800.85 Литературни езици 800.86 Специфични езикови форми, идиоми, социални и други модификации на езика 800.87 Диалекти. Диалектология 800.88 Смесени езици 800.89 Изкуствени езици. Международни помощни езици. Логически езици 800.892 Есперанто 800.9 Езици, изразени чрез условни знаци 800.92 Езици за програмиране 800.93 Език на жестовете. Разговорна мимика. Език на глухонемите 801 Общо езикознание и филология 801:316 Социолингвистика 801.1 Правопис. Ортография 801.11 Азбука 801.14 Различни правописни системи. Правописни реформи. Фонетична ортография 801.15 Произношение 801.16 Графични знаци за ударение и интонация. Диакритични знаци 801.18 Съкращения на сложни названия абревиатури 801.19 Препинателни знаци 801.2 Части на речта 801.3 Лексикология. Езикови речници. Лексикография 801.4 Фонетика. Физиология на звука 801.5 Граматика 801.52 Сравнителна граматика 801.53 Историческа граматика 801.54 Етимология. Образуване на думите. Заимствания 801.55 Морфология 801.56 Синтаксис 801.6 Метрика. Прозодия. Теория на стихосложението 801.7 Спомагателни филологически дисциплини подразделя се с двоеточие, напр. 801.7:930.27 "Епиграфика и палеография като спомагателна филологическа дисциплина" 801.73 Кригика и тълкуване на текстове. Херменевтика 801.8 Филологически и езиковедски извори. Сборници текстове 802/809 Отделни езици и езикови групи със съответни подраздели
 • 82 Литературознание
82-1/82-9 Литературни форми. Литературни жанрове 82-1 Поезия 82-2 Драма 82-3 Проза 82-4 Художествена публицистика 82-5 Речи 82-6 Писма. Кореспонденции. Епистоларни жанрове 82-7 Сатирична проза 82-8 Сборници със смесени материали 82-9 Други видове литературни публикации 82.0 Теория на литературата. Литературна техника 82.01 Литературна естетика 82.03 Теория и техника на превода 82.08 Литературна дейност. Литературна техника. Стил. Редактиране. Ораторско изкуство 82.09 Литературна критика 820/899 Литература на отделните нации, народи и страни със съответните подраздели
                                     

1.8. Главни раздели на УДК География. Биографии. История

 • 90
902 Археология 903 Предистория 904 Паметници на културата на исторически периоди. Археологически паметници. Старини 908 Краезнание
 • 91 География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание
910 Общи въпроси на географията. Географията като наука. Географски изследвания на страните. Пътешествия 911 Обща география. География на геофакторите и общата география 911.2 Физическа география 911.3 География на културните аспекти на ландшафта 911.3:312 География на населението 911.37 География на населените места 911.372 Населени места: местоположение, видове, функционално предназначение и форми на заселване 911.373 Селски селища. Изучаване и география на селските селища 911.374 Специални видове селища, селища при жп гари и др) 911.375 Градове, изучаване и география 911.5 Типологична география типове ландшафти 911.7 Сравнителна география 911.8 Нормативна география 911.9 Приложна география 912 Нетекстови публикации по география. Фотографии. Рисунки. Диаграми. Профили. Карти. Картограми. Атласи. Глобуси 913 Регионална география. География на стария свят. Историческа география 914/919 Географско описание на отделни страни. Странознание този раздел съдържа подраздели за различните географски райони – континенти, страни и др.
 • 92 Биографии
929.5 Генеалогия 929.6 Хералдика. Наука за гербовете 929.9 Знамена и флагове
 • 93/99 История
930 Историческа наука. Помощни исторически науки 931/939 Стара и антична история 932 История на Египет до 640 г. 933 История на еврейския народ 934 История на Стара Индия и Индокитай 935 История на Стария Изток, Мидия, Персия, Асирия и Вавилония 936 История на северно-европейските, западно-европейските и източно-европейските племена и народи, германци, келти, брити и славяни до 476 г. 937 История на Рим до 476 г. 938 История на Гърция до 323 г. 939.7 История на Стара Африка 939.8 История на Стара Югоизточна Европа 94 Средновековна и нова обща история този раздел съдържа подраздели за различните географски райони – континенти, страни и др.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →